За Родителите

1. Новини

На 5 юни 2019г. председателят на Общобългарския комитет „Васил Левски” г-н Васил Василев гостува на малките възрожденци от клуба при Детска градина „Крилатко” в гр.Варна. Срещата премина в много приятна атмосфера, наситена с песни и стихотворения, поднесени с чисто детско въодушевление. Децата се надпреварваха да рецитират и пеят, да покажат знанията си за Апостола и за България.
Малките възрожденци от ДГ „Крилатко” участват в много инициативи, свързани с основната цел в обучението и възпитанието им – изграждането на чувство на обич към Родината, семейството, близките и почит към героите от българската история. Тази тенденция в дейността на клуба се следва вече повече от четири години. Малките възрожденци от клуба отбелязват важните исторически събития – 3 март, 24 май, 1 ноември, рождения ден на Васил Левски /със състезание „Лъвски скок“/, годишнината от обесването на Левски, 2 юни и 27 юли – Освобождението на Варна. Заедно с това в градината се организират тържества по повод нашите традиционни религиозни и фолклорни празници – Коледа /със специално подготвени коледари/, Денят на християнското семейство, Еньовден, Великден, Денят на Доброто. По тези поводи децата учат много стихчета, пеят песни и подготвят кратки сценки. Те участват и в конкурси за народни песни, за рисунки и рецитации и печелят не малко награди.

Снимка на Комитет "Васил Левски" - Vasil Levski Committee, Bulgaria.
Снимка на Комитет "Васил Левски" - Vasil Levski Committee, Bulgaria.
Снимка на Комитет "Васил Левски" - Vasil Levski Committee, Bulgaria.
Снимка на Комитет "Васил Левски" - Vasil Levski Committee, Bulgaria.

2. Прием на деца

График за дейностите за прием в яслена и първа възрастови групи в общинските детски градини на територията на община Варна за учебната 2022-2023 година  може да видите на следния линк:  https://dg.uslugi.io/lv/documents/garden/varna/Grafik_2022.pdf

 1. Постъпването на децата в детската градина става по желание и по избор на родителите или настойниците.
 2. В детска градина  №31 „Крилатко“ .“ записването на деца се осъществява целогодишно и при наличие на свободни места.
 3. Приемът на децата се организира от директора на детската градина и в съответствие с Наредба на общинския съвет за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Варна
 4. При записване на приетите деца в детската градина родителите представят следните задължителни документи:
  • 4.1.Оригинал и копие от акта за раждане на детето и лична карта на родителя.
  • 4.2.Документ от работодател, че лицето работи с трудов договор/документът трябва да съдържа изходящ номер, Булстат на фирмата/
  • 4.3.Актуален документ за регистрация от Бюрото по труда – Варна, за времето, през което лицето получава парично обезщетение за безработица.
  • 4.4.Заверено копие от годишна данъчна декларация по чл.50 или чл.92 от ЗДДФЛ за предходната календарна година за управители на ООД и ЕООД, ако родителят е самоосигуряващ се.
  • 4.5.Родителите на децата, подлежащи на предучилищна задължителна подготовка на 4,5 и 6 години подават само заявление по образец, оригинал за сверяване и копие на акта за раждане на детето,лична карта за сверяване.
  • 4.6. Медицински документи, в съответствие с Наредба № 3 от 2007 г. на МЗ:
   • Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.
   • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии.
   • Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДГ.
   • Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в ДГ.
   • Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г.
   • Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болни, три дни преди постъпване на детето в ДЗ.
 1. Деца, на които не са извършени задължителните за възрастта имунизации, не се приемат в детското заведение. Такъв прием може да бъде осъществен по изключение, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени от имунизиране с протокол от РЗИ.
 2. При отсъствие повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии.
 3. При отсъствие повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити, съгласно Наредба № 5/ 2006 г. за ДПК на месни паразитози.
 4. Задължение на детската градина е да приема за приобщаващо образование деца със специални образователни изисквания и/или с хронични заболявания.
 5. Не се допуска отказ за приемане на дете по дискриминационни причини.
 6. При записването на детето родителите се запознават срещу подпис с настоящия правилник и попълват собственоръчно декларация за изпълнението му.
 7. При постъпване на децата в детска градина  №31 „Крилатко“ :
  • 11.1. родителят е длъжен да уведоми медицинската сестра и учителите за специфични здравословни проблеми и особености на поведението и развитието на детето, алергии и др.;
  • 11.2. родителят предоставя подробни, коректни актуални данни за връзка при необходимост – адрес, личен телефонен номер и телефонен номер и име на личния лекар на детето.
  • 11.3. При постъпването на дете родителите  създават индивидуално портфолио по указание от учителите.
  • 11.2. Портфолиото се съхранява и ежемесечно  се обогатява от учителите до изпращането на детето в училище.
  • 11.4. Портфолиото включва:
  • 1. информация за детското развитие;
  • 2. материали от продуктивната творческа и образователна дейност на детето;
  • 3. други материали по преценка на учителите и утвърждаващи успехите на детето.
 8. Броят и съставът на детските групи се определя от директора на детското заведение в началото на всяка учебна година и след съгласуване с финансиращия орган
 9. Броят на децата в групите е съобразен с капацитета на помещенията определен от РЗИ и потребностите на региона.
 10. Нормативът на групите в детската градина е 180 деца.
 11. Предучилищното образование се организира във възрастови групи, както следва
  • • Първа възрастова група-3-4 годишни
  • • Втора възрастова група- 4-5 годишни
  • • Трета възрастова група-5-6 годишни
  • • Четвърта възрастова група-6-7 годишни
 12. Ежедневното присъствие на децата се отчита от учителите чрез регистриране на отсъствията в съответния раздел от дневника на детската група.
 13. Задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и четвърта подготвителна възрастова група.
  • 17.1.Децата от подготвителните групи могат да отсъстват само по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентните органи, както и по семейни причини.
  • 17.2.Отсъствието по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с предварително писмено уведомяване от родителите .
  • 17.3. Извън случаите по т.17.2. отсъствие на децата от подготвителните групи е допустимо и за времето на ваканциите и епидемиологична обстановка.
  • 17. 4.Отсъствията по уважителни причини се удостоверяват от родителите чрез медицинска бележка или заявление за отсъствие по семейни причини или декларация за отсъствие по време на епидемиологична обстановка.
  • 18. Преместване на детето в друга детска градина или училище
  • 18.1. По желание, родителите могат да преместват детето си в друга детска градина или училище, които осъществява предучилищно образование през време на цялата учебна година.
  • 18.2. Преместването се осъществява след писмено изразено желание на родителя и след заплащане на всички начислени такси.
  • 18.3. При преместване на деца от І и ІІ възрастови групи, детската градина издава служебна бележка.
  • 18.4. При преместване на дете от трета и четвърта група, се издава Удостоверение за преместване.
  • 18.5. След издаване на удостоверение за преместване, директорът изписва детето от регистъра на Админ .
  • 19.Отписването на децата от детската градина се извършва:
   • 1. при постъпване в първи клас;
   • 2. по желание на родителите/ при преместване в друга детска градина или подготвителна група в училище;
   • 3.При системно неспазване на отговорностите и задълженията от родителите, регламентирани с този правилник;

3.Образци на документи

 1. Декларация за намаления и освобождаване от такси – виж тук
 2. Заявление за посещение на допълнителни дейности – виж тук