Документи

Годишен отчет на председателя на обществен съвет_000159

График за прием на децата от ДГ №31 ,,Крилатко“,считано от 15.09.2021г._

Отговорности и правила за родителите през учебната 2021-2022 година_

МЕРКИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19_

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ №31 ,,КРИЛАТКО“ ЗА ПЕРИОДА 2020-2024 Г.

Заповед на министъра на образованието и науката

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТСЪСТВИЕ ПО ВРЕМЕ НА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА

Записване на деца в първа възрастова група за учебната 2020г.-2021г.

Наредба за условията и реда за записване,отписване и преместване на деца в общински детски градини

График за почистване и дезинфекция в условията на противоепидимична обстановка,свързана с COVID-19 в ДГ 31

Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в условията на епидемиологично разпространение на COVID-19

График за прием на децата от ДГ 31 при условия на епидемиологична обстановка

Правилник ДГ31 по време на епид. обстановка

заявление ново COVID-19

Мерки за организиране на дейностите в ДГ

Информирано съгласие за родители

2.КАСОВИ ОТЧЕТИ

Касов отчет към 31.12.2022

Касов Отчет към 30.09.2022
Касов Отчет към 31.03.2022

Касов отчет към 30.06.2021

Касов отчет към 31.03.2021

Касов отчет към 31.12.2020

Касов отчет към 30.09.2020

Касов отчет към 30.06.2020

КАСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2020г.

Касов отчет към 30.09.2019

КАСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2019

3.БЮДЖЕТ

Бюджет 2022 по параграфи

БЮДЖЕТ 2022

Утвърден бюджет 2021

Бюджет 2020 (2)

БЮДЖЕТ 2020

1. Вътрешни правила

Извадка от Правилника за вътрешния трудов ред, Правилника за осигуряване на безопасни условия за обучение, възпитание и труд на ДГNo 31 „Крилатко”и условията за посещаване на детето в същото

1.Воденето и вземането на децата трябва да бъде съобразено с работното време на детската градина, което е от 7,00 ч до 19,00ч.

2.Ежедневният прием на децата се извършва от 7,00 ч до 8,30 ч..

3.По изключение родителите могат да вземат децата си на обяд, но с предварително уведомяване в групата, като полагат подпис в приемо-предавателен дневник.

4.Вземането на децата става след 16,00 ч.

5.Децата, доведени след приемното време, т.е. след 8,30 ч или взети преди 16,00 ч се приемат или издават от персонала, работещ в съответната група при предварително съгласуване на часа с родителя.

6.Децата се водят и вземат само от възрастен човек.

7.Децата се предават лично на учител  и се вземат лично от тях. В никакъв случайне не се пускат сами от входовете или вземат през оградата на детската градина.

8.В ДГ No 31 “Крилатко” е установен строг пропусквателен режим, който е задължителенза всички работещи в него, за преподаващите допълнителни педагогически услуги, за родителите на децата и за външните лица, които са на територията на детската градина.

9.През целия работен ден входът към сградата е заключен от 8,30 ч до 16,00 ч. Във времето за прием и издаване на децата, т.е. от 7,00 ч до 8,30ч и от 16,00 ч до 19,00 ч, както и през целия работен ден, е осигурен строг пропусквателен режим – дежурства от персонала.

10.Външните лица, посещаващи детската градина по различен повод, се допускат само през централния вход към административния корпус.

11.Родителите имат неограничен достъп до административния корпус в дните за плащане на таксите за времето от 7,30 до 10,30 ч.

12.За пребиваването на децата в детската градина родителите /настойниците/ плащат такса съгласно Закона за местни данъци и такси.

13.В учебно време, т.е. от 15.09. до 31.05.децата могат да отсъстват по медицински показания и ползване на отпуск от родителите за  първа и втора възрастова групи.

14.В учебно време, т.е. от 15.09. до 31.05. децата от подготвителните групи 5 и 6 – годишни – могат да отсъстват до 10 дни по семейни причини.

15.Ако детето отсъства по друга причина родителите заплащат такса съгласно Закона за местни данъци и такси и Решение на  общински съвет.

16.В периода от 01.06. до 14.09.децата могат да отсъстват без ограничение, като родителите  дължат такса 20лв.за периода на отсъствие.

17.За извършените по желание на родителите или настойниците допълнителни педагогически и други услуги се заплаща допълнително такса.

18.Децата напускат  ДГ No 31 “Крилатко” : 1.По желание на родителите /настойниците/; 2. При постъпване в първи клас на децата от подготвителните групи;3.При системно,т.е. три и повече пъти, нарушаване от родителите/настойниците/ на Правилника завътрешния трудов ред и Правилника за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд;4.При неспазване за един месец на реда и условията за заплащане на таксите;5.При отсъствие на детето за повече от един месец без уважителни причини в периода 15.09. –31.05., като за уважителни причини се приемат горепосочените.

19.Родителите са активни членове на Обществения съвет, който има за основна задача подпомагането на дейността на детската градина.